กราฟแสดงสัดส่วนสิ่งกีดขวางทางน้ำ
จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลจำนวนสิ่งกีดขวาง
สาเหตุ
ธรรมชาติ : 888 (47.8%)
มนุษย์ : 968 (52.2%)
สาเหตุธรรมชาติ จำนวน
ตลิ่งพังการกัดเซาะ 55
การทับถมของตะกอน (ลำน้ำตื้นเขิน) 346
ลำน้ำขาดหาย 24
ลำน้ำคดเคี้ยวมาก 53
วัชพืช 346
อื่นๆ(ธรรมชาติ) 64
สาเหตุมนุษย์ จำนวน
ส่วนอาคาร(ราชการ) 5
รั้ว(ราชการ) 2
อื่นๆ(ราชการ) 2
ส่วนอาคาร(เอกชน) 6
รั้ว(เอกชน) 8
อื่นๆ(เอกชน) 3
ถนนขวางทางน้ำ 35
ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำฯ 278
ถนนขนานลำน้ำสร้างกินพื้นที่ลำน้ำ 17
วางท่อตามแนวลำน้ำทดแทนลำน้ำเดิม 58
สะพานมีหน้าตัดแคบเกินไป 63
การถมดิน 129
สิ่งปฏิกูล 267
อื่นๆ(มนุษย์) 95