หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0906010001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 ป่ายางผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ