หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0708006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ผาตั้ง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ