หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0706004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 แม่แพง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ