หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0901006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ป่ายางชุม ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ