หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0901002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 แหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ