หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0909003001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ถ้ำปลา ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ