หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0203004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านสันง้อนไถ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ