หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1302005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ปอกลาง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ