หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0204006002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 เวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ