หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0805006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 แม่เงิน ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ