หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0308013003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 เวียงเดิม ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ