หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1304005002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ขวากเหนือ ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ