หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1303002001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ทุ่งคำ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ