หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0304005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ต้นปล้อง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ