หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0305015001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 15 ภูเวียง ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ