หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0202007002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านด้ายกู่แก้ว ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ