หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0202003001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ