หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1503001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ