หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1501021001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 21 โป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ