หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1702011001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ใหม่ร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ