หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1703003001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ