หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0103003002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ