หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0104006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ