หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0121001003

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านห้วยพลู ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ