หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0105016002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ