หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0115021001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอยลาน ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ