หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0115007002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ