หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0111004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ