หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0107001001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ