หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0107004001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านป่าตึง ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ