หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1007008001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ห้วยหมอเฒ่า ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ