หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1003007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ