หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1005006002

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ท่าก๊อพลับพลา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ