หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR1107006001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 โป่งน้ำร้อน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ