หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0106016001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 16 บ้านท่าหลุก ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ