หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0116005001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านสันสลี ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ