หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0116007001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสล๊บ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ