หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0113020001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 20 บ้านใหม่นาวา ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ