หน้าหลัก » รูปภาพประกอบสิ่งกีดขวาง :CR0602016001

ตำแหน่งที่ตั้ง : หมู่ที่ 16 สามัคคี ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

รูปภาพแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่รับน้ำ

รูปภาพสำรวจตำแหน่งจุดกีดขวางทางน้ำ